ពួច (ពួចធំ) ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ រលាកថ្លើម ចុកស្រពន់ដៃជើង លីងចង្កេះ រាកមូល ស្រ្តីស្បូនធ្លាក់ឈាម ប៉ូវឈាម សរសៃប្រសាទ ឈឺអស់កំលាំង

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)