ស្រាអង្ករខ្មែរ ផលិតចេញពីអង្ករផ្កាម្លិះ តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

 

ស្រាអង្ករខ្មែរ ត្រូវបានផលិតចេញពីអង្ករផ្កាម្លិះ ទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ដោយក្រុមសិប្បករនៅស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។

ស្រាសអង្ករសុទ្ធល្អ មានអាយុ៣ឆ្នាំ ហើយអាចត្រាំធ្វើថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ លោកអ្នកទទួលទានទៅមិនប៉ះពាល់សុខភាព។

លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨៨ ៥៥៧ ៥៤ ៥២ ឬ ០៩២ ៧៤ ៩០០០។

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)