ភ្នែកព្រាបធំ-ភ្នំ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺសន្លាក់ដៃជើង ស្ពឹក ពេលមករដូវចុក ដួលទង្គិចខ្ទាំ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)