ភ្លូបាត ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ទាស់អត់ទឹកដោះ កូនខ្ចី ប៉ូវកម្លាំង ឫសដូងបាត ផ្សះ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)