ភ្លៅកង្កែប ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ លើសឈាម រលាកផ្លូវនោម នោមឈាម រដូវមកយូរថ្ងៃ ក្អក…

រុក្ខជាតិភ្លៅកង្កែបដែលបងប្អូនធ្លាប់ហូបជាអន្លក់នោះ គឺបងប្អូនភាគច្រើនមិនបានដឹងថា បន្លែអន្លក់នេះជាថ្នាំកបនឹងជំងឺជាច្រើននោះឡើយ។ តើគេប្រើរុក្ខជាតិនេះយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាម  រលាកផ្លូវនោម  នោមឈាម  នោមឈឺ ដួលបោកទង្គិច រដូវមកយូរថ្ងៃ និងក្អក?

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)