ការធ្វើផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

អត្ថបទនិយាយអំពីការកែច្នៃផលិតផល និងការកែច្នៃកសិផលជាច្រើន ត្រូវបានវេបសាយសហគមន៍សម្បូរសប្បាយផ្សព្វផ្សាយរួចមកហើយ។ បើសិនបងប្អូនមានបំណងយកការកែច្នៃផលិតផលធ្វើជាមុខរបរ គឺគួរចេះធ្វើផែនការអាជីវកម្មនេះ អត្ថបទខាងក្រោមគឺនិយាយអំពីរឿងហ្នឹង។

កស្រង់ចេញពីសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស (ការប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកកែច្នៃផលិតផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ)

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)