ការកត់ត្រា និងការវិភាគចំណូល-ចំណាយ (អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ)

កន្លងមក សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ បានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នូវអត្ថបទស្តីពី ការកែច្នៃផលិតផល។ បើសិនបងប្អូនចង់​យកការកែច្នៃផលិតផលនេះ ធ្វើជាមុខរបរគឺបងប្អុនគួរចេះនូវរបៀបកត់ត្រា និងវិភាគចំណូល-ចំណាយផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្ថបទដែលនិយាយអំពីជំនាញនេះ។

កស្រង់ចេញពីសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស (ការប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកកែច្នៃផលិតផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ)

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)