ផ្កាអាចម៍កណ្តុរ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ បូស ឫសដូងបាត រមាស់ នោមទាស់ និងពស់ចឹក

កន្លងមក សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ បានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននូវអត្ថបទទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិឱសថ ដែលកបនឹងជំងឺផ្សេងៗ។ នៅពេលនេះ យើងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយទៀតនិយាយពី រុក្ខជាតិឱសថ ផ្កាអាចម៍កណ្តុរ។

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)