គម្រោងសន្សំទុនទុរេន ដើម្បីភាពសម្បូរសប្បាយ

សហគមន៍កសិដ្ឋានសម្បូរសប្បាយ បានចាប់ផ្តើមគម្រោងសន្សំទុនទុរេន ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យ លោក អ្នកទទួលបានផលទុរេនរហូតដល់ ១២០០គីឡូក្រាមក្នុងទុរេន១ដើម (ដែលអាចស្មើទឹក លុយ ២៤០០០០០០រៀល) ដោយលោកអ្នកចូលរួមសន្សំទុនតែ ២៤០០០០០រៀលក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំដំបូង ឬ៦០ខែដំបូង។

ការចូលរួមសន្សំទុរេន បានទុរេនបរិភោគ បានចំណូលបន្ថែម (លុយសប្បាយ) ចូលរួមបង្កើន ផលិតភាពដីកសិកម្មខ្មែរ និងបង្កើតការងារតាមជនបទ។

លោកអ្នក ដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទង គីមឆែ 017 351 763 និងវិចិត្រ 085 494 008 / 070 515 657 អាចចូលរួមក្រុមពិភាក្សាពីរឿងនេះបន្ថែម៕
ចូលរួមក្នុង FB Group​ Messenger តាម Linked:

https://m.me/join/AbZ1jqACOaFjmmyG

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)