ផ្ទីថ្ម ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ទល់លាមក និងគ្រុនក្តៅ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)