សារប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រងចំបើង និងជញ្ច្រាំងស្រូវ

កន្លងមក គេហទំព័រសម្បូរសប្បាយ បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ជញ្ច្រាំងស្រូវរួចមកហើយ។ នៅពេលនេះ យើងបង្ហោះផ្សាយនូវអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយពី (សារប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រងចំបើង និងជញ្ច្រាំងស្រូវ)​ មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម។

ប្រភព គេហទំព័រក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)