យានយន្តនៅក្នុងផ្លូវរង្វង់មូល មានសិទ្ធិអាទិភាពទៅមុន, សូមចុចមើលរូបបន្ថែម!

ប្រភព ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)