ទំពាំងបាយជូរព្រៃ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ធ្លាក់ស នោមទាស់ ប្រមេះទឹកបាយ រលាកផ្លូវនោម មុតមានខ្ទុះខាងក្នុង

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)