បាយក្រញិញធំ ឬ មុង្គ្រេធំ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ រាក ជំងឺផ្លូវភេទស្ត្រី ជំងឺថ្លើម ស្បែកលឿង ឈឺក្បាល វិលមុខ ជុះឈាម រដូវយូរថ្ងៃ របួសចេញឈាម ឈឺធ្មេញ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)