ទឹកដោះគោ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ក្រពះ​ ហើមចុកចាប់

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)