ដង្កៀបក្តាម ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺក្បាល ក្អក ឈឺសន្លាក់ដៃជើង ហើមសួត

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)