ដូង ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ កញ្ជ្រិល ទម្លាក់អៀន ប៉ូវកម្លាំង បញ្ចុះកំដៅ បញ្ចុះទឹកនោម ក្អកខ្យល់ ជំងឺថ្លើមមានស្បែកលឿងឬមិនលឿង និងឫសដូងបាត

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)