តាត្រៅ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ រាកមូល គ្រុនចាញ់ រមាស់ អាត់ បន្ទន់លាមក ក្រពះខ្សោយរំលាយអាហារ ហឺត ក្អក ចម្រើនអាយុ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)