ឆ័ត្ររួត (ស្មៅ) ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ហឺត ក្អកមាន់ ឈឺក្បាល គ្រុន ឈឺក រលាក ធ្លាក់ស របួស

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)