ចំបក់ប្រាំង (ដើមម្ដេញ) ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ លាងឈាមពេលស្ត្រីឆ្លងទន្លេ ឫសដូងបាត

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)