ជើងចាប ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ស្រ្តីទាស់កូនខ្ចី

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)