ក្លិនទា-កន្ទ្រា ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ រាកមូល គ្រុនចាញ់ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង ស្ត្រីរដូវមិនទៀង បូសនៅបាតជើង

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)