កកោះ ជារុក្ខជាតិឱសថ, តើអាចកបនឹងជំងឺអ្វីខ្លះ?

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)