តើរថយន្តមួយណាមានសិទ្ធិអាទិភាពទៅមុន?

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)