តើរថយន្តមួយណាមានសិទ្ធិអាទិភាពទៅមុន?

0

ប្រភពរូបភាព គេហទំព័រក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)

Leave A Reply

Your email address will not be published.