កំបោរ (វល្លិ៍) ជារុក្ខជាតិឱសថ, តើអាចព្យាបាលរោគអ្វីខ្លះ?

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)