ពាក្យ ៣ ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្ម ត្រូវបានគេនិយមសរសេរខុសពី វចនានុក្រមខ្មែរ

ពាក្យចំនួន៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានគេយល់ច្រឡំ រួចនាំឲ្យសរសេរខុសពី វចនានុក្រមខ្មែររបស់ សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)