ព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន(MEXT)សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតនៃការបើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍MEXT សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។ អាហារូបករណ៍នេះ ផ្តល់ឱកាសសិក្សាថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។ ប្រសិនបើមានសំណួរ សូមទាក់ទងជំនួយការផ្នែកអាហារូបករណ៍ លោក ប៉ូលីទី តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២១៧ ១៦១ ឬចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ចាប់ពីម៉ោង១៧: ៣០នាទីតទៅ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)៕
គេហទំព័រ៖ https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000086.html
“Announcement: MEXT Japanese Government Scholarship 2020”
The Embassy of Japan would like to announce the detail of application for MEXT Japanese Government Scholarship 2020. This scholarship offers opportunities to study at specialized college, college of technology, or university for bachelor, master or doctoral degree. Let’s check the detail in the below website. If you have questions, you can ask our scholarship adviser, Mr. Polity (023 217 161) or come to see us at the explanatory session on 26 April from 17:30 at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)!
Link: https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000086.html

ប្រភព ហ្វេសប៊ុកស្ថានទូតជប៉ុន

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)