អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល (២ មេសា ២០១៩)

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមមើលតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់បង្ហាញជូនខាងក្រោម។

ប្រភព ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ 

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)