មានអ្នកធ្លាប់ដាំទុរេនបាន ៩០០kg ក្នុង១ដើម

កសិករថៃ (នៅខេត្តត្រាត) ឈ្មោះ Banjong Boon Vathee ធ្លាប់ប្រមូលផលទុរេន មួយដើមបានផល ៩០០kg ដែលជាផលខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ២០១៥។ នៅឆ្នាំ២០១៦ គាត់បន្តប្រមូល​ផលបានចំនួន ២២១ផ្លែ ស្មើនឹង ៥៩៩kg។ ក្រុមការងារសហគមន៍​សម្បូរសប្បាយ កំពុងស្រាវជ្រាវរកកសិករខ្មែរ ដែលដាំទុរេនបានផលខ្ពស់ ហើយយើងនឹងកត់ត្រានូវបទពិសោធន៍ល្អ សម្រាប់ចែករំលែកបន្ត។ យើងសូមស្វាគមន៍រាល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងកសិករដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងការដាំទុរេន​បាន​ផលខ្ពស់៕

ប្រភព. Bangkok Post 17/03/2016

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)