កំណាព្យ «ស្រូវជាព្រះមេ»កំណាព្យ 

ដំណាំស្រូវ គឺជាដំណាំដែលជនជាតិខ្មែរ ក៏ដូចជាតិសាសន៍ជាច្រើនទៀតបានដាំ និងយកផ្លែមកបរិភោគជាអាហារប្រចាំថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនលានឆ្នាំមកហើយ។ បច្ចុប្បន្នដំណាំស្រូវនេះនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការទ្រទង់ជីវិតមនុស្ស សត្វ ក៏ដូចចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ សហគមន៍ និងប្រទេសជាតិ។ សូមអានកំសាន្តនូវកំណាព្យរបស់លោក ងិន ឆាយ ដូចខាងក្រោម។

ប្រភព ទស្សនាវដ្តីកសិករ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

Source: ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)