លោក ប៉ោ សេដ្ឋា ពន្យល់អំពី ធុងដាំដំណាំវៃឆ្លាត

Source: ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)