ក្រៅពីការងារស្រែចំការ កសិករស្រ្តីចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ និងជ្រូក

ក្រៅពីការងារស្រែចំការ កសិករស្រ្តីចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ និងជ្រូក ពីព្រោះវាជាការងារធ្វើនៅផ្ទះ ហើយពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ និង ងាយស្រួលគាត់មើលថែទាំកូនចៅ មើលផ្ទះសំបែង និងធ្វើម្ហូបអាហារផងដែរ ។ ចំពោះចំណូលបានពីការ លក់មាន់ជ្រូក និងបន្លែ មួយផ្នែកសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រូសារ និងមួយផ្នែកសំរាប់បន្តរការវិនិយោគលើការចិញ្ចឹមសត្វ បន្លែ និងការងារផ្សេងៗ ។ បន្ថែមពីនេះការចិញ្ចឹមសត្វ ហាក់ដូចជាការសន្សំលុយមួយដ៏សំខាន់សំរាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់។