សិក្ខាសាលាអំពី សួនដំណាំគ្រួសារ ១០ មីនា ២០១៩

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលអំពី សួនដំណាំគ្រួសារ នៅភោជនីយដ្ឋានអូក្រា ពីម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក ដល់ ៤ៈ០០រសៀល។

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

Source: Sambo Sabay News