ពាក្យមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ដែលអ្នកសរសេរតែងតែយល់ច្រឡំ

ពាក្យមួយចំនួននេះ ក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែយល់ច្រឡំក្នុងការសរសេរ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)

ពាក្យមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ដែលអ្នកសរសេរតែងតែយល់ច្រឡំ

ពាក្យមួយចំនួននេះ ក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែយល់ច្រឡំក្នុងការសរសេរ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)

ពាក្យមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ដែលអ្នកសរសេរតែងតែយល់ច្រឡំ

ពាក្យមួយចំនួននេះ ក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែយល់ច្រឡំក្នុងការសរសេរ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)

ព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន(MEXT)សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតនៃការបើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍MEXT សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។ អាហារូបករណ៍នេះ ផ្តល់ឱកាសសិក្សាថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា។…

បច្ចេកទេសធ្វើសួនរង្វង់

នៅរដូវប្រាំង ជារដូវរាំងស្ងួតដែលកសិករភាគច្រើនមាន​ការលំបាកក្នុងការដាំដុះ។ ដើម្បីអាចឲ្យកសិករធ្វើការ​ដាំដុះជាពិសេសបន្លែសំរាប់បរិភោគ និងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារបន្ថែម​​ យើងខ្ញុំសូមណែនាំការដាំដុះ​តាមរបៀបជាសួនរង្វង់។…

វិធីការពារ និងអនុវត្តនៅពេលមាន ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ រន្ទះ

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ច្រើនជាង​៥០​នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​របួស​ដោយ​សារ​ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ។ ខែមានភ្លៀងកក់ខែ និងផុតពីខែនេះគឺជារដូវវស្សា គឺមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់កាន់តែច្រើនហើយមាន ផ្លេក​បន្ទោរ ផ្គរ…

វិធីការពារ និងអនុវត្តនៅពេលមាន ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ រន្ទះ

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ច្រើនជាង​៥០​នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​របួស​ដោយ​សារ​ផ្លេកបន្ទោរ ផ្គរ និង​រន្ទះជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ។ ខែមានភ្លៀងកក់ខែ និងផុតពីខែនេះគឺជារដូវវស្សា គឺមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់កាន់តែច្រើនហើយមាន ផ្លេក​បន្ទោរ ផ្គរ…

រោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក (African Swine Fever ASF) ជាជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគវីរុស ដែល​មានការ​ឆ្លងលឿនរហ័ស និងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់សត្វ។ វាជាជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបាន និង​អត្រាងាប់អាចដល់ ១០០ភារយ។…

រោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក (African Swine Fever ASF) ជាជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគវីរុស ដែល​មានការ​ឆ្លងលឿនរហ័ស និងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់សត្វ។ វាជាជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបាន និង​អត្រាងាប់អាចដល់ ១០០ភារយ។…

វិធីធ្វើរណ្តៅកំប៉ុស្តបង្កើតសត្វល្អិតសម្រាប់ចំណីមាន់

ចិញ្ចឹមមាន់ស្រែឲ្យឆាប់ធំធាត់ គឺមាន​កត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ទីធ្លាទូលាយ មាន​ម្លប់ បរិយាកាសខ្យល់ចេញចូលល្អ មាន​របង​ព័ន្ធជុំវិញ វិធានការបង្ការ ព្យាបាលជំងឺ​ និង​ចំណីជាដើម។​ ចំពោះចំណី​មាន់ គឺមានច្រើន​ប្រភេទ…