ប្រភេទចំណី ការផ្តល់ចំណី ការថែទាំនិងគ្រប់គ្រង វិធីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺ និងការប្រមូលផល

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ កន្លងមកបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងអាង និងរណ្តៅ ក្រាលកៅស៊ូ។ នៅពេលនេះ យើងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពី ប្រភេទចំណី ការផ្តល់ចំណី ការថែទាំនិងគ្រប់គ្រង វិធីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺ…

ប្រភេទចំណី ការផ្តល់ចំណី ការថែទាំនិងគ្រប់គ្រង វិធីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺ និងការប្រមូលផល

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ កន្លងមកបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងអាង និងរណ្តៅ ក្រាលកៅស៊ូ។ នៅពេលនេះ យើងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពី ប្រភេទចំណី ការផ្តល់ចំណី ការថែទាំនិងគ្រប់គ្រង វិធីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺ…

ស្វែងយល់ ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីធំមួយនិង​​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និង​ក្នុង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​។ ក្នុង​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​កាន់បិណ្ឌ​ទី​១​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ឬ​ហៅ​ថា​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​ធំ…

ស្វែងយល់ ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីធំមួយនិង​​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និង​ក្នុង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​។ ក្នុង​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​កាន់បិណ្ឌ​ទី​១​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ឬ​ហៅ​ថា​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​ធំ…

តំណាប់ខ្ញីក្រៀម (សំរាប់អ្នកចង់បង្កើតសិប្បកម្មធ្វើតំណាប់ខ្ញីក្រៀម)

ក្នុងមួយថ្ងៃៗ មានបងប្អូនជាច្រើនបានខិតខំគិតរកមុខរបរ ឬផ្លាស់មុខរបរថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងនោះក៏មានការកែច្នៃផលិតផលផងដែរ។ នៅ​ពេលនេះ​ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ បង្ហាញនូវអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការធ្វើតំណាប់ខ្ញីក្រៀម មានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ…

តំណាប់ខ្ញីក្រៀម (សំរាប់អ្នកចង់បង្កើតសិប្បកម្មធ្វើតំណាប់ខ្ញីក្រៀម)

ក្នុងមួយថ្ងៃៗ មានបងប្អូនជាច្រើនបានខិតខំគិតរកមុខរបរ ឬផ្លាស់មុខរបរថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងនោះក៏មានការកែច្នៃផលិតផលផងដែរ។ នៅ​ពេលនេះ​ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ បង្ហាញនូវអត្ថបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការធ្វើតំណាប់ខ្ញីក្រៀម មានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ…

ជំនឿនៃការលាបំណន់

បើទោះបីស្រុកទេសមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនស្ទើរគ្រប់វិស័យ មនុស្សជឿជាក់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ និងការប្រឹងប្រែងទើបសម្រេចផលក៏ដោយ ក៏អបិយជំនឿលើកម្លាំងក្រៅខ្លួននិងទីស័ក្តិសិទ្ធិនៅតែមានភាពសំខាន់មុតមាំក្នុងផ្នត់គំនិតមនុស្សខ្មែរក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ។ ពិសេស…

ជំនឿនៃការលាបំណន់

បើទោះបីស្រុកទេសមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនស្ទើរគ្រប់វិស័យ មនុស្សជឿជាក់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ និងការប្រឹងប្រែងទើបសម្រេចផលក៏ដោយ ក៏អបិយជំនឿលើកម្លាំងក្រៅខ្លួននិងទីស័ក្តិសិទ្ធិនៅតែមានភាពសំខាន់មុតមាំក្នុងផ្នត់គំនិតមនុស្សខ្មែរក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ។ ពិសេស…

ការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់ចំណី, ប្រភេទចំណី និងប្រភពចំណី

៧. ការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់ចំណី ពពែជាសត្វទាមទារការថែទាំល្អ និងការផ្តល់ចំណីត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះផលិតកម្ម និងការផ្តល់ផលខ្ពស់គឺទាមទារការកែលំអនូវការផ្តល់ចំណី និងការគ្រប់គ្រង។ បង្កើនផលិតផលគឺផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមពពែលក់សត្វបានច្រើនក្នុង១ឆ្នាំ។ ៧.១.…

ការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់ចំណី, ប្រភេទចំណី និងប្រភពចំណី

៧. ការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់ចំណី ពពែជាសត្វទាមទារការថែទាំល្អ និងការផ្តល់ចំណីត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះផលិតកម្ម និងការផ្តល់ផលខ្ពស់គឺទាមទារការកែលំអនូវការផ្តល់ចំណី និងការគ្រប់គ្រង។ បង្កើនផលិតផលគឺផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមពពែលក់សត្វបានច្រើនក្នុង១ឆ្នាំ។ ៧.១.…