គម្រោង Annâdya: ពិព័រណ៍កសិកម្មវប្បធម៌ ដែលទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូង នៅទីក្រុងបានលុង

0

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៤ គម្រោងAnnâdyaដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប បានរៀបចំពិព័រណ៍វប្បធម៌កសិកម្មថ្នាក់ខេត្តមួយ នៅក្នុង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនៈគិរី។ ពិព័ណ៌នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយដៃគូគម្រោង Annâdyaនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យ  Libre de Bruxelles និងអង្គការសេដាក ដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ មន្ទីរវប្បធម៌និងសិល្បៈ មន្ទីកសិកម្ម មន្ទីកិច្ចការនារី មន្ទីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មន្ទីពាណិជ្ជកម្ម និងមន្ទី ទេសចរណ៍ខេត្តរតនៈគីរី ក៏ដូចជាអង្គការយូណេស្កូនិងបណ្តាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខេត្តរតនគិរី (រួមមានអង្គការ CANDO, CARE, CEDAC-ILIP, CIYA, DPA, HA, NTFP, PLAN, SCW, SVC, WHH) ។

អ្នកចូលរួមជាងមួយពាន់នាក់ បានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័ណ៌នេះ។ អ្នកចូលរួម ៣០០នាក់ បានចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំង ដើម្បីបង្កើតការទទួលខុសត្រូវនិងចែករំលែកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើនការចូលដំណើរការទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច។

Leave A Reply

Your email address will not be published.