ស្រាអង្ករខ្មែរ


លក្ខណៈពិសេស
  • ផលិតពីអង្ករផ្កាម្លឹះ សរីរាង្គ ដែលមិនប្រើប្រាស់សាតុគីមី
  • មេស្រាជាមេដែលធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ (ប្រើសារធាតុពីរុក្ខជាតិផេ្សងៗ)
  • ផលិតតាមការដាំបាយ និងចំហុយ ហើយផ្អាប់
  • ការផលិតមានអនាម័យខ្ពស់ និងមិនមានការលាយថ្នាំពុលអោយ មេខ្លាំងឡើយ
  • កសិករជាអ្នកផលិត ហើយក្រុមការងារសេដាក ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាព. វេចខ្ចប់ និង ចែកចាយ
ប្រភព
  • សហគមន៍ផលិតស្រានៅខេត្ដតាកែវ និងកំពង់ស្ពឺ 
អត្ថប្រយោជន៍
  • ទទួលបាននូវស្រាសុទ្ធ ១០០%
  • មិនខាតបង់ថវិការពេលទិញស្រាមិនសុទ្ធល្អ
  • មានស្ដង់ដាដឺគេ្រច្បាស់លាស់
  • សំរាប់ថ្នាំផេ្សងៗ ពិសេសសំរាប់ស្ដ្រី